چشمه ها و آب‌های معدنی 

تاجیکستان را می‌توان معدن چشمه‌های آب‌گرم نام برد. دمای آب در بعضی از چشمه‌ها به 95 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. آب‌هاي خواجه‌آب‌گرم[1] (38 تا 95 درجه سانتی‌گراد)، کاوک[2] (76 درجه سانتی‌گراد)، یاشی‌کول[3] (69 درجه سانتی‌گراد)، جیلاندی[4] (66.5 درجه سانتی‌گراد)، آلی‌سو[5] (63.5 درجه سانتی‌گراد)، جارتی‌گامبز[6] (63 درجه سانتی‌گراد)، توکوزبولاق[7] (62 درجه سانتی‌گراد)، گرم‌چشمه[8] (60 درجه سانتی‌گراد) و آب‌گرم[9] (41 درجه سانتی‌گراد) از داغ‌ترین چشمه‌های این کشور می‌باشند. از چشمه‌های آب‌گرم دیگری كه حرارات كمتري دارند مي‌توان از: چشمه‌های قيزیل‌ربات[10] (38.5 درجه سانتی‌گراد)، شیرگین[11] (36 درجه سانتی‌گراد) آوج[12] (34درجه سانتی‌گراد) و باخمیر[13] (38 درجه سانتی‌گراد) از آن جمله می‌باشند.


فراوانی چشمه‌های آب‌ گرم با دما و ترکیبات معدنی بسیار مناسب می‌تواند موجب ایجاد گل‌خانه‌ها، کلینیک‌های درمانی، مراکز تفریحی، و مراکز تحقیقاتی و... در تاجیکستان شود. 


[1]. Khoja Obigarm
[2]. Kauk
[3]. Yashikul
[4]. Jilandi
[5]. Elisu
[6]. Jartygumbez
[7]. Tokuzbu-lak
[8]. Garm Chashma
[9]. Obigarm
[10]. Kyzylrabat
[11]. Shirigin
[12]. Avj[13]. Bakhmir