نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه جيلی كول به مركزيت منطقه جيلی كول1.2484.2


آب گرم‌ها:
آب گرم و چشمه پيتاليا

رودهای مهم:
رود بزرگ وخش
رود آدژيكسو

روستاها و شهرهای مهم: 7