تپه حيدره در کنار روستاي حيدره قرار گرفته که به دليل نزديکي به شهر همدان به نام « حيدره پشت شهر» نيز شهرت دارد. امتداد دره حيدره، شرقي به غربي است که در انتهاي آن قله حيدره و سپس قله الوند قرار گرفته است. در کف دره رودخانه اي در جريان است، که مانند ساير رودهاي دامنه شمالي الوند، به قره چاي متصل مي‌شود. محصول باغات و مزارع اين دره، انواع ميوه و فراورده‌هاي کشاورزي است. روستاييان حيدره به شغل دامداري و زنبورداري نيز اشتغال دارند و عسل حيدره در همدان از شهرت خاصي برخوردار است. دامنه مقابل روستا از گونه‌هاي گياهي پوشيده شده که به دليل اهميت آنها در شمار مناطق حفاظت شده قرار گرفته است. در اين منطقه عمليات آبخيزداري به دو شکل مکانيکي و بيولوژيکي انجام مي‌شود. مساحت اين منطقه حدود 110 هکتار است و اجراي بخشي از جنگل کاري مصنوعي آن از سال 1373 آغاز شده است که حدود 80 هکتار آن بوسيله آبياري قطره اي آبياري مي‌شود. انواع درختان سوزني برگ و 7 گونه پهن برگ در آن وجود دارند. اين منطقه با موافقت اداره کل منابع طبيعي جهت توسعه گردشگري انتخاب شد.