روستاي باب الحکم در 8 کيلومتري غرب بردسکن و در کنار جاده بردسکن به طبس قرار دارد. بافت سنتي نسبتاً سالمي در مرکز روستا مي باشد که آثار تاريخي از جمله آب انبار، حوضخانه، خانه هاي قديمي، حمام قديمي، قبرستان قديمي و بادگيرهاي متعددي را در خود جاي داده است. آب انبار باب الحکم در دوره صفويه ساخته شده و شامل سردر زيبايي آراسته به طرح آجر کاري خفته و راسته، مخزن با پوشش گنبدي، بادگير هشت ضلعي روي گنبد مي باشد. همچنين بافت قديمي، مجموعه آثار تاريخي و نيز وجود کارگاه هاي قديمي و فعال سوغات بردسکن نظير حلوا مغزي که در فصل هاي سرد سال داير مي باشند، سبب گرديده اين منطقه در رديف روستاهاي هدف گردشگري قرار گيرد. علاوه بر آن دو اقامتگاه بوم گردي در سال 1397 با مجوز اداره کل ميراث فرهنگي ؛صنايع دستي و گردشگري استان در اين روستا فعال شده اند.