چهار عنصر اصلی در آیین زرتشت یعنی آسمان، زمین، آب و گیاهان در طراحی سبک منحصر به فرد معماری باغ های ایرانی نقشی اساسی ایفا می کنند. این عناصر به نحوی می کوشند تصویری از باغ بهشت را، که در الگوی باغ ایرانی آسمان را به زمین آورده یا به عبارتی زمین را به آسمان برده  است، القا کنند. باغ ایرانی به عنوان نمونه ی بارز فرهنگ ایرانی در جهان دارای سه ساختار و طراحی منحصر به فرد است. نخستین ساختار آن این است که در مسیر عبور جوی آب قرار دارد. دوم اینکه در میان دیوارهای بلند محصور است و سومین ساختار مربوط به داخل این باغ است که در آن عمارت تابستانی و استخر آب قرار دارد. 

نه باغ ایرانی ثبت شده در یونسکو عبارتند از: 1) باغ پاسارگاد شیراز به عنوان مادر باغ های ایرانی در قرن ششم پیش از میلاد و مربوط به دوران کوروش کبیر هخامنشی 2) باغ ارم شیراز در دوره ی سلجوقیان و عمارت آن مربوط به دوران قاجار 3) باغ چهل ستون اصفهان، باغ سلطنتی، دوره ی صفوی 4) باغ فین کاشان، دوران صفوی 5) باغ ماهان کرمان مربوط به اواخر دوره ی قاجار 6) باغ اکبریه ی بیرجند، اواخر دوره ی زندیه و اوایل دوره ی قاجاریه 7) باغ دولت آباد یزد در اواخر دوره ی افشاریه 8) باغ پهلوان پور مهریز یزد، اواخر دوره ی قاجار 9) باغ عباس آباد بهشهر، مربوط به دوران صفوی.