شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرندگان راسته پلیکان سانان

پرندگان راسته پلیکان سانان

این راسته، پرندگانی آبزی اند که 5 تیره آن در ایران یافت می شود.

  تیره نوک سرخیان
این تیره؛ 3 گونه دارد، که یک گونه ان در ایران دیده می شود. شبیه پرستوی دریایی و اغلب سفید رنگ است. در پرنده ی بالغ، پرمیانی دم بسیار بزرگ و کشیده است. پروازی بلند با بال زدن های آرام دارد. برای شکار ماهی؛ ابتدا، در جا، بال زنی می کند و سپس به طور ناگهانی به سوی ماهی شیرجه می رود. اغلب پرنده ای منزوی است و درجزایر داخل اقیانوس تولید مثل می کند .

  تیره پلیکانیان
این تیره ، 7 گونه دارد که دو گونه ی آن در ایران یافت میشود. این پرندگان بزرگ اند و منقاری بلند و شاخی و کیسه زیر گلویی دارند که برای ذخیره ماهی است. فاصله ی دوبال، به طور متوسط، حدود 315 سانتی متر بوده و دمشان نسبتا کوتاه است. همه در یک جنس قرار دارند. نر و ماده همشکل و در فصل تولید مثل باکاکلی کوتاه و مجعد مشاهده می شوند. پروازشان پرتوان و قوی است.

  تیره ی بوبیان
این تیره، 9 گونه دارد در 2 گروه : الف) بوبی ها (6گونه) و ب) قنات ها (3 گونه) که همگی به یک جنس به نام تعلق دارند. بوبیان در اندازه های متوسط تا بزرگ دیده می شوند. بدنی نسبتا پهن ، گردنی متوسط، اما نسبتا کلفت، و سری بزرگ دارند. بالها کشیده و نوگ تیز و شاهپرهای اولیه بلند، اما شاهپرهای ثانویه شان کوچک است. دم بلند و نوک تیز و منقارشان بزرگ، سخت و مستقیم است. فاقد سوراخ بینی و پاهایشان پرده دار است. در همه ی اقیانوس یافت شده و از ماهی های نسبتا بزرگ تغذیه می کنند.

  تیره ی مارگردنیان
این تیره، 2 گونه و یک جنس دارد. آبزی بوده و بیشتر درآب های شیرین دیده می شود. گردنی بلند و خمیده شبیه «S» داشته و منقارش نیزه مانند است که برای شکار ماهی مناسب است. نر و ماده همشکل، اما منقار نرها اندکی بزرگتر است. بال ها پهن و کشیده، به رنگ سیاه و رنگ سر، گردن و منقار قهوه ای است که با نواری تیره تر از سر، تا گردن و بدن ادامه دارد. شاهپرهای بال بلند و برای پرواز سریع مناسب است. دمی بلند دارد . روی با هایش رگه های سفید خاکستری دیده می شود، اما روتنه و دم کاملا سیاه رنگ است. اغلب روی درختان نشسته و بال ها را نیمه باز نگه می دارد.

  تیره ی لاکلانیان
این تیره، حدود 30 گونه دارد، که در ایران 3 گونه ی ان یافت می شود . پرندگانی آبزی و شیرجه رو و رنگشان تیره است و منقاری بلند دارند، که انتهای آن قلاب مانند است. با لها نسبتا کوتاه، دم بلند و پاهایشان پرده دار است . پرندگان جوان، عمدتا قهوه ای رنگ، اما زیر تنه شان کمرنگ تر است. نرها از مارده ها بزرگتر، اما همشکل اند. در پرواز، به خلاف غواص ها، گردن رااندکی بالاتر از امتداد بدن نگه می دارند هنگام پرواز گروهی، شبیه غازها در یک خط یا به صورت «8» پرواز می کنند. تولید مثل، گروهی و در شکاف سنگ ها یا روی درختان انجام می گیرد. عمدتا از ماهی و به ندرت از دوزیستان و سخت پوستان تغذیه می کنند.

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.