شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مناطق شکار ممنوع ایران

مناطق شکار ممنوع ایران

در زيستگاه هايي با ويژگي هاي بارز كه جمعيت جانوري آنها به دليل شكار بي رويه رو به كاهش است و از اين رو به حمايت نياز دارند، براي مدتي محدود و به طور معمول 3 تا 5 سال، شكار ممنوع مي شود. چنانچه جمعيت جانوري منطقه اي دراين دوره ترميم شود، مي توان آن را با توجه به ساير معيارها، به عنوان يكي از مناطق چهارگانه تحت مديريت تعيين كرد. راهكار تعيين مناطق شكار ممنوع را مي توان پشتوانه اي براي حفاظت از ذخاير طبيعي كشور و نوع آزمون براي بررسي قابليت هاي مناطق، براي پيوستن به مجموعه مناطق حفاظت شده دانست.

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.