شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کلیسای ارامنه

کلیسای ارامنه

کلیســای دیگــر باکــو اســت کــه بــه دلیــل کــم تعــداد بــودن ارامنــه، بــه حالــت متــروک در آمــده. ایــن کلیســا، یــاد آور تقســیمات مــرزی و فرهنگــی وحشــیانه ای اســت کــه منطقــه ی قره بــاغ نتیجــه ی یکــی از آن هاســت.

 

منبع:https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/5265/

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.