تاجیکستان

ناحيه شهر توس به مركزيت منطقه شهرتوس

/post-632

ناحيه شهر توس به مركزيت منطقه شهرتوس. چشمه و استراحت‌گاه معروف چهل‌وچهارچشمه در اين ناحيه قرار گرفته است.


ناحيه جيلی كول به مركزيت منطقه جيلی كول

/post-631

ناحيه جيلی كول به مركزيت منطقه جيلی كول


ناحيه همدانی به مركزيت منطقه ماسكوه

/post-630

ناحيه همدانی به مركزيت منطقه ماسكوه


ناحيه خراسان به مركزيت روستای گله‌آباد

/post-629

ناحيه خراسان به مركزيت روستای گله‌آباد


ناحيه خاولينگ به مركزيت روستای خاوِلينگ

/post-628

ناحيه خاولينگ به مركزيت روستای خاوِلينگ


ناحيه فرخار به مركزيت منطقه فرخار

/post-627

ناحيه فرخار به مركزيت منطقه فرخار


ناحيه تيمور ملك به مركزيت منطقه ساوِت

/post-626

ناحيه تيمور ملك به مركزيت منطقه ساوِت


ناحيه سربند به مركزيت منطقه سربند

/post-625

ناحيه سربند به مركزيت منطقه سربند


ناحيه پنج به مركزيت منطقه پنج

/post-624

ناحيه پنج به مركزيت منطقه پنج


ناحيه نارك به مركزيت شهر نارك

/post-623

اين ناحيه به دليل قرار گرفتن سد و نيروگاه عظيم نارك، يكی از مناطق حساس و  در عين حال ديدنی و باشكوه تاجيكستان می‌باشد. درياچه سدّ نارك به فاصله  كمی از شهر دوشنبه در اين ناحيه قرار گرفته و امكان ماهيگيری، قايقرانی و  ديدار از درياچه زيبای آن امكان پذير می‌باشد.