تاجیکستان

ناحيه باختر به مركزيت منطقه اسماعيل سامانی

/post-612

شهر قرغان‌تپّه مركز استان ختلان در اين ناحيه قرار دارد.


ناحيه بالجوان به مركزيت روستای بالجوان

/post-611

ناحيه بالجوان به مركزيت روستای بالجوان


ناحيه عبدالرحمان جامی به مركزيت منطقه كوی بيشف

/post-610

ناحيه عبدالرحمان جامی به مركزيت منطقه كوی بيشف


ناحيه شوغنان به مركزيت شهر خاروغ

/post-609

ناحيه شوغنان به مركزيت شهر خاروغ


ناحيه روشان به مركزيت روستای روشان

/post-608

ناحيه روشان به مركزيت روستای روشان


ناحيه رشت كلا به مركزيت روستای رشت‌كلا

/post-607

ناحيه رشت كلا به مركزيت روستای رشت‌كلا


ناحيه مرغاب به مركزيت روستای مرغاب

/post-606

ناحيه مرغاب به مركزيت روستای مرغاب


ناحيه ایشكاشيم به مركزيت روستای ایشكاشيم

/post-605

ناحيه ایشكاشيم به مركزيت روستای ایشكاشيم


ناحيه درواز به مركزيت روستای كالای خومب

/post-604

ناحيه درواز به مركزيت روستای كالای خومب


شهرها و مراکز نواحی ولایات در جمهوری تاجیکستان

/post-603

در كشور تاجيكستان 58 ناحيه وجود دارد. در هر ناحيه تعدادی منطقه، شهر و روستا وجود دارد. در اين بخش اسامی ناحيه‌ها و استانی كه در آن قرار دارند، معرفی می‌شوند.