نواحی ولایت خودمختار بدخشان به مركزيت شهر خاروغنواحی ولایت ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّه


نواحی ولايت سغد به مركزيت شهر خجندنواحی ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان